0 Публічна оферта - Академия фитнеса Украины

Публічна оферта

Договір публічної оферти на надання інформаційно-консультативних послуЦей договір публічної оферти про надання інформаційно-консультивних послуг (надалі – Договір) укладено між «Академією Фітнесу — Україна» (надалі — Виконавець) з однієї сторони, та будь-якою юридичною чи дієздатною фізичною особою, в тому числі, фізичною особою-підприємцем (надалі — Замовник) з іншої сторони (надалі разом — сторони), щодо придбання послуг Виконавця, представлених на сайті http://fitnessacademy.com.ua/ (надалі — сайт). Замовники приймають наступні умови цього Договору:

1. Загальні положення

1.1. Цей Договір є офіційною публічною пропозицією Виконавця необмеженому колу осіб щодо придбання права участі у будь-яких тренінгах, інформацію про які розміщено у відповідних розділах сайту.

1.2. Цей Договір укладено відповідно до статей 633 та 641 Цивільного кодексу України, тобто умови цього Договору є однаковими для всіх Замовників незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). Здійснюючи оплату участі в будь-якому тренінгу Виконавця, що представлений на сайті, Замовник приймає умови цього Договору, зокрема, але не обмежуючись: порядок оформлення та оплати, обсяг послуг Виконавця, відповідальність за невиконання умов цього Договору.

2. Предмет Договору

2.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем оплачуваних інформаційно-консультативних послуг (тренінгів), зокрема, але не обмежуючись: у сфері фітнесу, дієтології, менеджменту тощо.

2.2. Виконавець розміщує у відповідному розділі сайту повну та достовірну інформацію щодо:

  • програми та обсягу послуг, які надаються протягом кожного тренінгу;
  • назви документів, що видаються учасникам, та умови їх отримання;
  • актуальної вартості участі у тренінгу.

2.3. Замовник на власний розсуд обирає будь-який тренінг чи декілька тренінгів з переліку Виконавця.

3. Умови набуття чинності та строк дії Договору

3.1. Цей Договір набуває чинності з моменту здійснення Замовником оплати участі в обраному тренінгу та діє до моменту закінчення обраного та оплаченого Замовником тренінгу.

4. Умови отримання послуги та сплати вартості участі в тренінгах Виконавця

4.1. Замовник обирає на сайті Виконавця тренінг на власний розсуд та реєструється для участі в обраному тренінгу шляхом натискання кнопки «Заявка на тренінг». Замовник має право одночасно обирати та сплачувати участь у необмеженій кількості тренінгів Виконавця.

4.2. У вікні «Заявка на тренінг» Замовник перевіряє відповідність назви обраного тренінгу, дати його проведення та суми до сплати. Відповідальність за помилкове оформлення замовлення несе Замовник.

4.3. Після перевірки відповідності даних, Замовник заповнює усі поля «Заявки на тренінг», зазначаючи ПІБ, контактний телефон та електронну адресу особи, яка реєструється на даний тренінг.

4.4. Заповнивши усі поля «Заявки на тренінг», Замовник може одразу здійснити оплату участі у тренінгу за допомогою платіжних карт VISA чи MasterCard або залишити заявку для подальшого погодження умов оплати з адміністратором Виконавця.

4.5. Вказана при оформленні замовлення вартість участі в тренінгу діє виключно до дати, що вказана на сторінці цього тренінгу на сайті. Оплата участі в тренінгу здійснюється Замовником за актуальною вартістю, що діє на дату фактичного здійснення сплати.

5. Умови повернення коштів, здійснення заміни зареєстрованої особи або заміни обраного тренінгу

5.1. Сплачені Замовником кошти за участь у тренінгу не підлягають поверненню у випадку неявки зареєстрованої особи у відповідні дати та час з будь-яких причин, окрім зазначених у п. 5.2 цього Договору.

5.2. Допускається повернення Замовникові частини коштів за участь у тренінгу виключно у випадку хвороби або іншого раптового розладу здоров’я зареєстрованої для участі особи в день проведення тренінгу.  При цьому факт настання хвороби або нещасного випадку має бути підтверджений довідкою встановленого зразка, виданою державною, відомчою чи приватною медичною установою. Для отримання компенсації особа, зареєстрована для участі в тренінгу, має повідомити Виконавця про факт хвороби не пізніше, ніж за 3 дні до дати проведення відповідного тренінгу. Виконавець утримує 10% сплаченої Замовником вартості участі у тренінгу та здійснює повернення решти сплачених Замовником коштів протягом 2 тижнів з дати надання Замовником реквізитів.

5.3. Замовник має право здійснити заміну зареєстрованої для участі в тренінгу особи. Для цього Замовник не пізніше, ніж за 1 тиждень до початку відповідного тренінгу, має повідомити про це Виконавця. Порядок здійснення заміни погоджується з представником Виконавця окремо в кожному випадку.

5.4. У випадку неможливості відвідання тренінгу, Замовник також має право здійснити заміну обраного тренінгу, але така заміна можлива не пізніше, ніж за 1 тиждень до дати настання придбаного тренінгу. Реєстрація Замовника на інший тренінг проводиться виключно за наявності вільних місць. При цьому Замовник має право обирати для заміни тренінг, вартість участі в якому менша чи дорівнює сплаченій Замовником сумі, або здійснити доплату до повної актуальної вартості бажаного тренінгу. Порядок здійснення заміни погоджується з представником Виконавця окремо в кожному випадку.

5.5. У випадку відміни обраного Замовником тренінгу або переносу дати його проведення Замовник має право на отримання компенсації сплачених коштів або на здійснення заміни тренінгу чи зареєстрованої особи на умовах пп. 5.3-5.4 цього Договору.

6. Обов’язки та права Виконавця

6.1. На умовах цього Договору Виконавець зобов’язується:

6.1.1. надати Замовнику, що здійснив оплату на умовах розділу 4 цього Договору, доступ на відповідний тренінг та забезпечити виконання зазначеної програми тренінгу;

6.1.2. забезпечити Замовника, що успішно склав екзамени та виконав усі вимоги, відповідними документами, які підтверджують проходження тренінгу чи курсу тренінгів.

6.2. На умовах цього Договору Виконавець має право:

6.2.1. залучати третіх осіб для надання послуг за цим Договором;

6.2.2. припинити надання будь-яких послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;

6.2.3. позбавити Замовника права перебувати на тренінгу у випадку порушення Замовником адміністративних норм, неадекватної поведінки Замовника;

6.2.4. не допускати до участі у тренінгах осіб, що знаходяться у нетверезому стані або під впливом наркотичних чи токсичних речовин, з явними ознаками захворювання тощо;

6.2.5. використовувати будь-яку інформацію щодо тренінгу в маркетингових цілях;

6.2.6. повернути Замовнику частину коштів, сплачену за участь у тренінгу, на умовах розділу 5. цього Договору, та при цьому утримати 10% сплаченої суми;

6.2.7. вносити зміни до цього Договору, вартості послуг, умов сплати тощо в односторонньому порядку шляхом розміщення такої інформації на відповідних сторінках сайту. При цьому такі зміни набувають чинності з моменту їх публікації на сайті.

7. Обов’язки та права Замовника

7.1. На умовах цього Договору Замовник зобов’язується:

7.1.1. своєчасно здійснити оплату участі у відповідному тренінгу;

7.1.2. надати Виконавцю повну та достовірну інформацію щодо особи, яка реєструється для участі у тренінгу;

7.1.3. бути присутнім в зазначені дати та час на відповідному тренінгу особисто або забезпечити присутність особи, що зареєстрована для участі;

7.1.4. дотримуватися встановленого регламенту відповідного тренінгу.

7.2. На умовах цього Договору Замовник має право:

7.2.1. ознайомитись з повним переліком доступних тренінгів та умовами їх проведення, що зазначені на сайті;

7.2.2. у випадку виникнення питань, отримати консультацію Виконавця телефоном або електронною поштою для з’ясування будь-яких умов проведення тренінгів, порядку розрахунків тощо.

8. Відповідальність сторін.

8.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність згідно умов цього Договору та чинного законодавства України.

8.2. Усі спори, що виникають між сторонами, вирішуються шляхом переговорів.

8.3. У випадку недосягнення сторонами згоди, спори підлягають вирішенню у відповідному суді згідно матеріального та процесуального права України.

8.4. На умовах цього Договору, сукупний розмір відповідальності Виконавця за цим Договором в будь-якому випадку не може перевищувати 10% вартості, сплаченої Замовником.

9. Інші умови

9.1. Здійснюючи оплату, Замовник дає згоду на використання та обробку Виконавцем його персональних даних.

10. Форс-мажор

10.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання зобов’язань за цим Договором, за виключенням зобов’язань щодо своєчасної сплати послуг, якщо буде доведено, що таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

10.2. До форс-мажорних обставин можуть бути віднесені виключно обставини, що знаходяться за межами контролю сторін, виникли після моменту укладання цього Договору та мають непередбачуваний та невідворотній характер. Зокрема: природні катаклізми, страйки, пожежі, паводки, вибух, військові дії тощо.

10.3. Сторона, що зазнала впливу зазначених вище обставин, та внаслідок їх настання не мала можливості виконати свої зобов’язання за цим Договором, повинна негайно повідомити іншу сторону про факт настання такої події, а також надати докази настання форс-мажорних обставин не пізніше, ніж за 20 календарних днів з моменту їх настання.

10.4. В якості доказу настання форс-мажорних обставин може бути надана довідка, сертифікат або інший документ, виданий уповноваженим державним органом за місцем настання таких обставин.

10.5. Якщо дія форс-мажорних обставин триває більше одного місяця, кожна зі сторін має право відмовитись від цього Договору, письмово повідомивши про це іншу сторону.